Shánět × schánět

Během psaní textu se můžeme celkem často setkat se slovem, které se jinak vyslovuje a jinak píše. Jedním z příkladů tohoto jevu je sloveso shánět, při jehož vyslovení slyšíme ch. Pravopisně správně je ovšem pouze varianta shánět. Ověřit si to můžeme utvořením vidového protějšku (v tomto případě dokonavého slovesa), kterým je sloveso sehnat. Zde již […]

Ztratit × stratit

Pravopis slovesa ztratit x stratit je jednou z nejčastějších gramatických chyb vůbec. Ačkoli nás může výslovnost tohoto slova trochu zmást, zůstává jedinou správnou variantou ztratit, tedy se z. Odůvodnění přitom můžeme hledat v klasické poučce pro psaní s/z, kdy se při změně stavu píše z – něco jsem měl a pak jsem to ztratil = změna […]

Jednoduší × jednodušší

V praxi se můžeme setkat s oběma tvary – jednodušší i jednoduší. Každý z nich se však váže k jinému významu, a proto je nelze zaměňovat. Jednoduší V obou případech se jedná o přídavná jména utvořená od tvaru jednoduchý. Slovo jednoduší ovšem označuje člověka, který není úplně bystrý či nemá všeobecný rozhled a spojuje se s 1. […]

S sebou × sebou

Pravopis slov s sebou x sebou je úzce spojen se znalostí významu věty neboli jejím kontextem. V praxi se totiž můžeme setkat s oběma výrazy, přičemž je vždy správně pouze jeden z nich. Je tedy důležité rozumět smyslu obou variant. S sebou Výraz s sebou by se měl podle pravidel českého pravopisu vyskytovat pouze ve smyslu vzít si něco s […]

Přes × přez

Český pravopis v sobě ukrývá spoustu záludností a výjimek, které mohou leckterým studujícím i pracujícím snadno zamotat hlavu. Mnohdy se přitom jedná o zdánlivě jednoduchá slova, jako je například právě výraz přes x přez. Tato předložka se typicky pojí se 4. pádem (vidím koho, co?) jmen a ve všech případech se píše se s, tedy […]

Standard × standart

Čeština je krásný jazyk s bohatou slovní zásobou. Skrývá však v sobě spoustu specifik a výjimek, s jejichž pravopisem mohou mít problém i zkušenější uživatelé. Záludné může být mimo jiné i psaní předpon (obvykle s/z) a přípon. Jedním z příkladů časté chyby v příponách je pak dvojice slov standard x standart. K nalezení správné koncovky nám […]

Vzpomněl × vzpoměl

Pravopis mě/mně může podobně jako předpony s/z zamotat hlavu leckterému uživateli češtiny. Častou chybou zde bývá například dvojice vzpomněl x vzpoměl. Správné užití hláskových skupin mně/mě si můžeme snadno ověřit utvořením jiného tvaru slova (převedením na jiný slovní druh nebo číslo, případně skloňováním a časováním). Pokud se v některém z těchto tvarů objevuje současně m […]

Skloubit × zkloubit

Správný pravopis předpon s a z může v mnoha případech potrápit i zdatnější uživatele češtiny. S častou chybou se můžeme setkat například u dvojice slov skloubit x zkloubit. Která z těchto variant je správná? Při psaní s a z na začátcích slov můžeme využít dvě následující pomůcky: pokud se jedná o směr dohromady nebo dolů > píšeme s, […]

Dýško × díško

Slovo dýško vzniklo zkrácením původního výrazu „diškrece“ neboli spropitné. Počeštění se přitom dotklo i změny pravopisu i/y, kdy se původní i změnilo na y. V tomto případě se tedy řídíme pravidly tvrdých a měkkých souhlásek. D patří mezi tvrdé souhlásky (H, CH, K, R, D, T, N) a proto ve slově dýško píšeme y. Příklady […]

Svatba × svadba

Mnoho Čechů se při pravopisu řídí tím, jak se slova vyslovují – slyším p píšu p. Tato metoda ovšem mnohdy nefunguje s vznikají tak zbytečné gramatické chyby. Jedním z těchto případů je i podstatné jméno svatba x svadba. Pokud si spisovnou formou nejsme jistí, může nám pomoci utvoření jiného tvaru – převedení na jiný slovní […]