Výjimka × vyjímka

V psaném projevu se můžeme setkat s řadou slov, u kterých si nemusíme být jisti délkou jednotlivých hlásek. Skvělým příkladem tohoto jevu je dvojice výjimka x vyjímka. Která varianta je správně? Český pravopis povoluje pouze první zmíněnou variantu, tedy výjimka. Slovo výjimka používáme ve větách, jimiž chceme zdůraznit nějakou ojedinělou událost, věc nebo osobnost. Pravidlem […]

Samy × sami

Mezi největší úskalí psané podoby českého jazyka bezpochyby patří slova, která se v textu mohou vyskytovat ve dvou variantách – například psy x psi. Pravopisně správně jsou přitom obě možnosti, každá se však používá v jiném kontextu. Podobným případem jsou i tvary zájmena sám: samy x sami. V praxi se tedy můžeme setkat s oběma variantami, kdy […]

Na shledanou × nashledanou

Toto spojení je velice častou chybou, kterou můžeme vidět na ceduli nejedné restaurace nebo parkovišti obchodního domu. Jak je to tedy správně? Píše se na shledanou zvlášť či dohromady – nashledanou? V tomto případě je jediná správná odpověď – na shledanou. S variantou, kde se dvě původně oddělená slova píší dohromady, se můžeme setkat u příslovečných […]

Naviděnou × na viděnou

Slovní spojení naviděnou x na viděnou může v mnoha případech zamotat hlavu nejednomu studentovi i pracujícímu. Podobně jako u pozdravu na shledanou, může totiž mylně vést k záměně s příslovečnou spřežkou. V případě na viděnou se ovšem jedná o spojení předložky na a zpodstatnělého přídavného jména viděnou. Jedinou správnou variantou je zde proto psaní s mezerou čili na […]

Zdali × zda-li

Přílišná snaha o spisovnost ve spoustě případů vede k vytváření gramatických chyb. Příkladem může být jeden z tvarů dvojice: zdali x zda-li, který? Pravopisně správně je pouze varianta zdali. Se spojovníkem bychom se tedy ve psané podobě tohoto slova vůbec neměli setkat. Jedná se o podobný případ, jako u výrazu neboli, kde spojovník rovněž nepoužíváme. […]

Samozřejmě × samozdřejmě

Častým dilematem uživatelů češtiny bývá pravopis dvojice výrazů samozřejmě x samozdřejmě. K rozlišení správné varianty přitom mnohdy využíváme pomůcku „vyslovení nahlas“, díky které získáme tvar [samozdřejmě]. Je to ale správně? Není. Samotná výslovnost nestačí, jelikož může být ovlivněna například přízvukem nebo nesprávnou artikulací. Jedinou správnou variantou je tedy v tomto případě tvar samozřejmě. Jak to zjistíme? Zde […]

Kecy × keci

Hláska c patří mezi měkké souhlásky, a proto je typicky spojována s psaním měkkého i. Podobně jako u jiných pravidel českého pravopisu ovšem i zde existují výjimky, které se neřídí tvrdými / měkkými souhláskami, nýbrž vzory. Konkrétně mužským neživotným vzorem hrad, kde v koncovce píšeme y. Jedinou gramaticky správnou variantou je proto tvar kecy. S touto […]

Na rozdíl × narozdíl

Příslovečné spřežky jsou gramatickým jevem, se kterým bojuje řada žáků základních škol, ale i dospělých. Často přitom narazíme na slova, která za příslovečné spřežky označujeme mylně. Jak je to v případě dilematu na rozdíl x narozdíl? Ačkoli se i toto spojení v textu vyskytuje poměrně často, o příslovečnou spřežku se nejedná. Píše se tedy vždy zvlášť […]

Výjimečně × vyjímečně × výjmečně

Hovorová podoba slov může ve spoustě případů ovlivnit psaný projev. Jedním z takových případů je i trojice výjimečně x vyjímečně x výjmečně. Která varianta je správně? V češtině bychom se dle pravidel měli setkávat jen s prvním zmíněným tvarem – výjimečně. Pravopis tohoto slova si bohužel nemůžeme nikterak ověřit, a proto je vhodné si jeho spisovnou formu zapamatovat. […]

Oběti × obětí × objetí

Pravopis slov oběti, objetí a obětí může zamotat hlavu mnoha studentům i široké veřejnosti. Se všemi třemi výrazy se přitom ve spisovné češtině můžeme setkat. S každým však v jiném významu. Oběť Slovo oběť označuje osobu postiženou trestným činem nebo havárií. Můžeme ho tak použít například v kontextu oběti dopravní nehody či oběti násilného přepadení. Pokud má […]